Ar-Ge/Tasarım Merkezi Kurulumu

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından özel sektörde Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileşmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin gelişmesini, teknoloji, yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge personeli ve nitelikli iş gücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu yayımlamıştır.

Ar-Ge /Tasarım Merkezi konusunda tecrübeli ekibi ile Ar-Ge/Tasarım Merkezi Kurulumunda yer almış, sertifikanın alınmasının ardından Ar-Ge/Tasarım Merkezi sürekliliğinin sağlanması konusunda uçtan uca danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Ar-Ge/Tasarım Merkezi konusunda gerçekleştirdiği faaliyetleri 3 başlık altında inceleyebiliriz:

 • Ar-Ge/Tasarım Merkezi Teknik Analizi:

Ar-Ge/Tasarım Merkezi kurulumu için öncelikle firmaların kapsamlı bir teknik analiz çalışması gerçekleştirilmelidir. Ar-Ge/Tasarım Merkezi ile ilgili firma faaliyet alanları, Ar-Ge/Tasarım altyapısı, organizasyonel yapısı, proje yönetimi, insan kaynakları, bilgi kaynakları, fikri mülkiyet hakları alanlarındaki kapasite ve yönetim sistemleri analiz edilmektedir.

 • Ar-Ge/Tasarım Merkezi Mali Analizi:

Ar-Ge/Tasarım Merkezi yatırımının yıllar itibari ile yaratacağı toplam etki belirlenerek yatırımın beklentilerinin ne ölçüde karşılanabildiği konusunda mali analizler gerçekleştirilmektedir.

Ar-Ge/Tasarım Merkezi Kurulum Faaliyetleri – Teknik ve Mali Yapılandırma Hizmeti

 • Ar-Ge/Tasarım Merkezi teknik ve ekonomik fizibilitesinin yapılması,
 • Başvuru için yol haritası oluşturulması ve iş geliştirme çalışmaları,
 • Ar-Ge/Tasarım Merkezi proje grubunun kurulması,
 • Ar-Ge/Tasarım Merkezi organizasyonunun kurulması,
 • Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve SGK ‘nın ilgili maddeleri kapsamında;
  • Masraf ve kar merkezi yeri ve kodunun düzenlenmesi,
  • Şirket hesap planının yapılandırılması,
  • Ar-Ge Merkezi bütçe –kontrol sistemi.
 • Ar-Ge stratejisinin oluşturulması,
 • Ar-G/Tasarım Merkezi başvuru dosyasının hazırlanması,
 • Başvuru, takip ve müracaat revizyonlarının yapılması,

  Ar-Ge/Tasarım Merkezi Yürütme Faaliyetleri

 • Ar-Ge/Tasarım Merkezi Yönetmeliğinin yazılması,
 • İzleme, değerlendirme ve raporlama,
 • Mali ve teknik kısımları içeren yıllık izleme raporlarının oluşturulması.
 • Ar-Ge Merkezi personeli için Ar-Ge Metodolojisi, yönetim eğitimleri.
 • Mali Yapılandırma hizmeti sonrası mali süreçlerde danışmanlık hizmeti