Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

 

Programın Amacı ve Kapsamı

Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına duyulan ihtiyacın giderilmesi ve teknolojik ürünlere yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesidir.

 

Bu Program kapsamında destek üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır.

  Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 (yüz bin) TL
  Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 (elli bin) TL 

Program kapsamında uygulanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %100 (yüz) olarak uygulanır.