KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

 

Programın Amacı ve Kapsamı

Amacı: Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini amaçlayan yatırımları desteklemek suretiyle ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak için yapacağınız yatırımlarının desteklenmesidir.

Kapsamı: KOBİ Teknoyatırım Destek Programı “Teknoloji Alanları Tablosunda” belirlenen Düşük Teknoloji ve Orta-Düşük Teknoloji alanlarından yer alan Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkmış ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 500 Bin TL’ ye kadar, Orta-Yüksek Teknoloji ve Yüksek Teknoloji alanlarında yer alan ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 5 Milyon TL’ye kadar desteklenecektir.

Başvuru Şartları: En az 1 yıldır faaliyette olan, En çok 5 yıl önce alınmış Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olan KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, Patent belgesi ile koruma altına alınan, Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan, Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan, ve prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvuru yapabilir.

Destek Tipi: Geri Ödemesiz ve Geri Ödemeli
 

a)Makine-teçhizat desteği*

%100 (%60 Geri ödemesiz + %40 Geri Ödemeli)

b)Üretim hattı tasarım giderleri desteği

%60 Geri ödemesiz

c)Yazılım giderleri desteği

%60 Geri ödemesiz

ç)Personel gideri desteği

%60 Geri ödemesiz

d)Eğitim ve danışmanlık desteği

%60 Geri ödemesiz

e)Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği

%60 Geri ödemesiz