TÜBİTAK 1501 Ulusal Sanayi Ar-Ge Programı

 

Yatırım destek miktarı ne kadardır?

Firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak programın amacıdır.

Destek Tipi: Geri Ödemesiz Hibe
Destek Üst Limiti ve Oranı: TÜBİTAK ...........TL’lik toplam bütçenin ..............0 TL sini desteklemektedir.

Programda uygulanan proje destek süresi ne kadardır?

Kimler faydalanabilir?

Sektör ve büyüklüğe bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olan Türkiye’de yerleşik tüm işletmeler proje başvurusunda bulunabilir.

Ne tür projeler desteklenmektedir?

Yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Destekten yararlanabilecek Ar-Ge projesinin aşağıdaki faaliyet aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir: Ar-Ge projesi kapsamında yer alan makine, ekipman, hammadde, kalıp, yazılım, yayın, analiz, danışmanlık giderleri desteklenmektedir. Kavram geliştirme, teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü, geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar, tasarım, tasarım geliştirme ve tasarım doğrulama çalışmaları, prototip üretimi, pilot tesisin kurulması, deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması, satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri destek kapsamındadır.

Programda aşağıdaki harcamalar kabul edilir:
a) Personel giderleri.
b) Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri.
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri;
d) Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri.
e) Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

Uluslararası Ortaklı EUREKA projelerinde olması gereken özellikler nelerdir?

 

Proje önerilerinin EUREKA etiketi alabilmesi için:

• En az iki ayrı EUREKA üyesi ülkeden katılımcılarla oluşturulmalı,

• Sivil amaçlı uygulamalara yönelik olmalı,

• Araştırma ortaklıkları kurulmasını gerekli kılmalı,

• İleri teknoloji alanlarında yenilik faaliyetleri içermeli,

• Pazar potansiyeli olan sonuçlara yönelmeli,

• Gerekli teknik, mali ve yönetsel kaynak ve becerilere sahip katılımcılar tarafından yürütülmelidir.